Go Digital – Chương trình Phát triển Doanh nghiệp số là sáng kiến được triển khai bởi Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM (HBA) và Liên minh Chuyển đổi số (DTS) với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM trong quá trình chuyển đổi số để tăng cường năng lực cạnh tranh. 

 

Chương trình được triển khai với sự tham gia của các tổ chức đào tạo, tư vấn và các đơn vị công nghệ có kinh nghiệm và giải pháp phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất nhằm kết nối và hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM.

Hoạt động chính

Khảo sát, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

Đào tạo, huấn luyện, cung cấp thông tin, kiến thức cập nhật về chuyển đổi số

Kết nối các đơn vị tư vấn chuyển đổi số

Kết nối các đơn vị cung cấp giải pháp, công nghệ chuyển đổi số

Kết nối các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Giải pháp & khác biệt của chương trình

Tư vấn & hỗ trợ giải pháp chuyển đổi số phù hợp với doanh nghiệp

01

Đánh giá hiện trạng

02

Đào tạo từng bước

03

Tư vấn theo lộ trình

04

Giải pháp mới & phong phú

05

Nguồn lực đa dạng (tài chính, công nghệ, nhân lực)

Ai có thể tham gia?

Doanh nghiệp hoạt động tại các KCX, KCN & KCNC

Các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số

Các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số

Tin tức

Sự kiện